ویژه نمایندگان و اپراتور ها ی سازمان ngofars


1_ عمل کنید
عمل است که شک و تردید را از بین میبرد فقط در مورد نوع فعالیت سازمان سخن نگوییدو این کار کافی نیست، نماینده فعال باید از وضع محل یا منطقه ای که در ان فعالیت میکنند اطلاع کامل داشته باشد و کدام منطقه فقیر نشین است و کدام خانواده و فرد نیازمند است را زیر نظر داشته باشد و افراد نیازمند حقیقی ان محل را به سازمان معرفی کند و از سازمان بخواهد که ان افراد را تحت پوشش سازمان قرار دهید و مشکلات، نیاز های مهم ان ها را برطرف نمایید.

2_ به افراد نیازمند حقیقی و بافضیلت احترام بگذارید
و با تحقیق و استعلام دقیق متوجه شوید که کدام شخص نیازمند حقیقی و با فضیلت است زیرا اگر شک و تردید به وجود امد که فلان شخص نیازمند حقیقی نیست به ندرت دیگر آن احترام و تعصب که به افراد نیازمند حقیقی داشتید از میان میرود و هنگامی که احترام و تعصب از میان رفت دیگر با خود و افرادی که به قشر فقیر اهمیت نمیدهند و احترام نمیگذارند سختگیرانه عمل نمیکنید و زمانی که سختگیرانه عمل نکنید نوع فعالیت سازمان به قانون تبدیل نخواهد شد و زمانی که نوع فعالیت سازمان به قانون تبدیل نشود به فرهنگ هم تبدیل نخواهد شد.

Leave a Reply