Monthly Archives: جولای 2020

ویژه نمایندگان و اپراتور ها ی سازمان ngofars


1_ عمل کنیدعمل است که شک و تردید را از بین میبرد فقط در مورد نوع فعالیت سازمان سخن نگوییدو این کار کافی نیست، نماینده فعال باید از وضع محل یا منطقه ای که در ان فعالیت میکنند اطلاع کامل داشته باشد و کدام منطقه فقیر نشین است و کدام خانواده و فرد نیازمند...