اگر باور بیش از مردم…


اگر باور بیش از مردم بر این باشد که حمایت از نیازمندان امری غلط تلقی میگردد باید از آنها اطاعت کنیم و ادامه ندهیم اما اگر اعتقاد عقلی آنها بر این باشد کاری صحیح است باید این مسیر را برای همیشه بعنوان الگو قانونی بپذیریم با اینکه مورد اهانت برخی...