پیوند اضداد


آنان که باهم مخالف هستند، باعت دوام محیط می‌شوندآن محیط خانواده باشد، محیط کار باشد، و هر محیط دیگراگر مخالفان به هم بپیوندند باعث هوشیاری و متعادل بودن افراد محیط می‌شود(پیوند اضداد) را مبارک بدانید، جشن بگیرید و فرهنگ کنید.