علت برخی بزومندی ها افلاس است.


علت برخی بزومندی ها، افلاس است.کاملا صحیح است که چاره آن را در برابر کردن دارایی افراد جویید و اگر مردم را از سرما یا گرسنگی در امان نگهدارید، دیگر کسی بزهکارنمی شود؛ ولی انگیزه بزهکاری تنها تنگدستی نیست، انسانها گاه از روی هوس یا به بوی لذت نیز دست به جنایت می آلایند....