حفظ سنت های ارزشمند


قسمت اول : در هر خانواده یا طایفه، پدر یا مسن ترین فرد سرپرستی خانواده یا طایفه را بر عهده دارد، که اعضای خانواده یا طایفه باید در هر صورت ارزش اورا حفظ کنند و تمایل به حفظ ارزش او داشته باشند. قسمت دوم: انسان کامل نیست، انسان نیازمند و امنیت جو است به زندگی...

Как удалить PremierOpinion из компьютера


Другой – более безопасный и быстрый – способ удаления рекламного ПО – это инструмент, предназначенный для очистки вредоносных программ, шпионских программ и других вирусов и угроз с любого ноутбука и компьютера Mac. В отличие от вредоносных программ, о которых знает больше людей, рекламное ПО считается несколько более безопасным, хотя и более распространенным. В Интернете...