حفظ سنت های ارزشمند


قسمت اول : در هر خانواده یا طایفه، پدر یا مسن ترین فرد سرپرستی خانواده یا طایفه را بر عهده دارد، که اعضای خانواده یا طایفه باید در هر صورت ارزش اورا حفظ کنند و تمایل به حفظ ارزش او داشته باشند. قسمت دوم: انسان کامل نیست، انسان نیازمند و امنیت جو است به زندگی...