چطور منتقدان…

چطور منتقدان…

چطور برخی انتقاد کنندگان جرأت می‌کنند با نوع فعالیت سازمان که حامی کودکان و افراد بی دفاع و مطمئنا نیازمندان موقر است بی احترامی کنند.
منتقدان باید آگاه باشند که توهین جرم است.