پیوند اضداد

پیوند اضداد

آنان که باهم مخالف هستند، باعت دوام محیط می‌شوند
آن محیط خانواده باشد، محیط کار باشد، و هر محیط دیگر
اگر مخالفان به هم بپیوندند باعث هوشیاری و متعادل بودن افراد محیط می‌شود
(پیوند اضداد) را مبارک بدانید، جشن بگیرید و فرهنگ کنید.