فقر یک دشمن است.

فقر یک دشمن است، سخت کوشی، عرق ریختن، در سرما و گرما فعالیت کردن
برای دو برابر کردن مواد غذایی، لباس، خانه و غیره… سلاحی بسیار مهم برای مقابله با آن است.

Leave a Reply