حفظ سنت های ارزشمند

قسمت اول :

در هر خانواده یا طایفه، پدر یا مسن ترین فرد سرپرستی خانواده یا طایفه را بر عهده دارد، که اعضای خانواده یا طایفه باید در هر صورت ارزش اورا حفظ کنند و تمایل به حفظ ارزش او داشته باشند.

قسمت دوم:

انسان کامل نیست، انسان نیازمند و امنیت جو است به زندگی در شهر دارای نظم نیازمند است، به چیزی هایی که تجربه شده و مطمئن است تمایل دارد همه ی انسان ها نیازمند هستندو بی نظمی درون انسان است کدام انسان؟ انسان نیازمند ی که انسان نیازمند دیگر را درک نکند.

سازمان ngofars /موسسه یکتا شمیم مهر فارس

Leave a Reply