اگر باور بیش از مردم…

اگر باور بیش از مردم بر این باشد که حمایت از نیازمندان امری غلط تلقی میگردد باید از آنها اطاعت کنیم و ادامه ندهیم اما اگر اعتقاد عقلی آنها بر این باشد کاری صحیح است باید این مسیر را برای همیشه بعنوان الگو قانونی بپذیریم با اینکه مورد اهانت برخی افراد روبرو می شویم بعد از رد شدن از این مانع نام این را دلاوری میگذاریم پس ادامه می‌دهیم با اینکه شنیدن توهین از طرف بعضی ها همانند جهنم است.

Leave a Reply