افراد اعصبانی و از کنترل خارج شده…

افراد اعصبانی و از کنترل خارج شده را در آغوش میگیریم ،آنها تنها نیستند ،حداقل یک لیوان آب به آنها میدهیم حتی اگر پس لرزه های آن خشم به مااثابت کند.

Leave a Reply