آموزش به افراد…

ضروری است
موسسات آموزشی
مدرسه ها
دانشگاه ها.
برنامه های آموزشی برای آگاه کردن افراد از علت های واقعی فقر و اینکه چگونه آنها می‌توانند برای تامین منافعشان خود را از شرایط فقر آزاد کنند.

Leave a Reply