شرایط مددجویان بررسی شده و باتوجه به شرایط وام به حساب مددجو واریز میگردد
سپس دفترچه ی اقساط در اختیار مدد جو قرار میگیرد.