توزیع بسته های غذایی شامل گوشت، برنج، مرغ، روغن، رب، میوه و ….