از مردم برای مردم، From the people, for people


دست به دست هم برای ریشه کن کردن فقر در جهان فقر، فقر یک دشمن واقعی و غیر قابل انکار است برای رفع و از بین بردن هر دشمن باید به اصل فرایند دقت کاملا صحیحی داشت بله این اندیشه کاملا صحیح است که برای نابودی هر دشمنی باید صبر کرد تا دشمن روحیه اش در هم کوبیده...

انواع حمایت ها


به نیازمندان حقیقی با فضیلت تحت پوشش سازمان ١ پرداخت وام بدون هیچگونه سود وکارمزد جهت ودیعه منزل و تهیه لوازم خانگی 2انتقال وجه بحساب نیازمندان حقیقی جهت رفع نیاز های مهم مالی و کلیدی )(مایحتاج) مخارج روزانه زندگی 3 بن کالا جهت خرید سبد کالا 4 خرید مواد غذایی که شامل گوشت، برنج و غیره انتقال وجه بحساب...