فعالان سازمان جهت پایداری سازمان باید دارای سه صفت ضروری باشند.
1_پایبند به قوانین موجود کشور
2_توانا و باتجربه بودن برای انجام وظایف خود
3_حفظ ارزش خود در هر صورت

___________________________________________

قوانین و ضوابط ویژه اپراتور ها، نمایندگان و فعالان سازمان ngofars موسسه یکتا شمیم مهر فارس

 

1_ تحویل قبض یا رسید پرداخت به حامیان سازمان الزامیست

2_احترام به مردم ویژه قشر فقیر الزامیست

3_ شناسایی ومعرفی افراد نیازمند حقیقی به سازمان الزامیست

4_به همراه داشتن کارت شناسایی سازمان هنگام فعالیت الزامیست

5_تقویت روحیه به یکدیگر الزامیست و تضعیف روحیه تخلف است.

6_در صورت شنیدن توهین، تنها جواب به توهین سکوت است.

7_ حمایت های مالی حامیان فقط بحساب سازمان واریز شود، ارسال شماره حساب شخصی در هر صورت ممنوع و تخلف است.

8_افرادی که تمایل همکاری و حمایت با سازمان ندارد تماس مجدد با انها ممنوع است.

9_ اصرار کردن جهت متقاعد کردن ممنوع است.فقط اجازه تبلیغات دارید.

10-حامیان فقط در حد توان مقدور به حمایت هستند در صورت اصرار جهت حمایت بیشتر ممنوع است.

11_ در ماه فقط 1 مرتبه اجازه تماس با هر شخص یا حامی دارید و فقط 15 ثانیه وقت صحبت کردن

12_ثبت مبلغ مورد نظر حمایت، تاریخ و تلفن حامی در قبض الزامیست

13_فقط طبق ساعات معین اجازه فعالیت دارید.