سه اصل مهم که باعث پایداری سازمان خواهد شد
۱- پایبند به قوانین موجود کشور
۲- با تجربه بودن و توانایی عملی کردن مهارت تان
۳-حفظ ارزش های خود

در صورت تماس با افراد نیازمند (مددجو)معرفی آنها به امور نیازمندان جهت تحت پوشش الزامیست
۱-درصورت شنیدن توهین تنها جواب به توهین سکوت است

۲-ارسال شماره حساب،شماره کارت شخصی جهت انتقال وجه ممنوع و تخلف است ،فقط اجازه ارسال شماره کارت بنام موسسه را دارید

۳-در ماه فقط یک مرتبه اجازه تماس با حامی (خیر) و بین ۱۵الی۳۰ ثانیه وقت صحبت کردن دارید
۴-تنها در ساعات معین و مشخص اجازه فعالیت دارید

۵- نمایندگان بهمراه داشتن کارت شناسایی،کارت ماموریت ،تحویل رسید قبض، ثبت مبلغ به تومان یا ریال و تاریخ و تلفن حامی در ته قبض الزامیست.

۶-افرادی که تمایل به حمایت از سازمان ندارند تماس مکرر با آنها ممنوع است.

۷-اصرار کردن ممنوع و تخلف است
به یاد داشته باشید اصل کار شما جذب است اصرار کردن بیش از حد قدرت جذب را خنثی می‌کند وجذب را به دفع تبدیل میکند.

۸_درصورت برخورد و تماس با شخص نیازمند فقط شخص مورد نظر را به امور نیازمندان معرفی نمایید یا تلفن امور نیازمندان در اختیار شخص نیازمند قرار دهید

۹_بدون هماهنگی امور نیازمندان شخصی را بعنوان نیازمند به خیر (حامی) معرفی نکنید ممنوع و تخلف است.

۱۰-همه نمی‌توانند حامی (خیر) باشند زیرا بخشیدن آنقدر ها هم آسان نیست.