شماره تماس
   جهت معرفی افراد نیازمند به کمک ، با امور نیازمندان در تماس باشید
نیازمندان به حمایت، لطفاً مشکلات و نیازهای مهم و کلیدی خود را فقط از طریق پیامک به شماره_۰۹۱۷۷۱۳۹۱۲۲ ارسال نمایید.

               07191690579  اپراتورها

              ۳۷۲۵۲۵۹۰ دفتر (بازرسی)

           ۰۹۱۷۷۱۳۹۱۲۲ امور اداری و نیازمندان

         

آدرس

بلوار مدرس، نبش خیابان کاوه