شماره تماس
   جهت معرفی افراد نیازمند با دفتر امور نیازمندان در تماس باشید.

            37252590  دفتر ( امور نیازمندان)

09177139122 امور اداری

آدرس

بلوار مدرس، نبش خیابان کاوه