از مردم برای مردم، From the people, for people

دست به دست هم برای ریشه کن کردن فقر در جهان

فقر، فقر یک دشمن واقعی و غیر قابل انکار است

برای رفع و از بین بردن هر دشمن باید به اصل فرایند دقت کاملا صحیحی داشت

بله این اندیشه کاملا صحیح است
که برای نابودی هر دشمنی باید صبر کرد تا دشمن روحیه اش در هم کوبیده شود و سپس حمله کرد و کلی اموال دشمن را سلب کرد وشکستش داد

اما فقر دشمنی است که برای نابودی ان باید کلی اموالت را با ان تقسیم کنی

Leave a Reply