موسسه یکتا شمیم مهر فارس

_______________________________________________

احترام به قشر فقیر فقط از یک راه میتوان (فرهنگ) کرد، ابتدا باید آن را (قانون) کرد و تنها راه قانونی کردن هر چیز سختگیرانه عمل کردن است. توهین،کینه و نفرت بوجود می آورد توهین هیچگونه سودی ندارد.

________________________________________________

فرزندشهر، باید بخاطر شهرش ناراحتی و رنج شخصی که با شهروند دیگر دارد از یاد ببرد.

_______________________________________________

نشان با خانواده بودن، احترام به خانواده و دوست داشتن خانواده است.

_______________________________________________

موسسه یکتا شمیم مهر فارس

______________________________________________

شهر آرام و امن با قوانین خوب، تنها افرادی که عمل نیک را نیاز و ضرورت میدانند بوجود خواهند آورد.

______________________________________________

موسسه یکتا شمیم مهر فارس

اتاق فرهنگ سازمان سازمان ngofars
اتاق فرهنگ سازمان ngofars
اتاق فرهنگ سازمان ngofars
اتاق فرهنگ سازمان ngofars
اتاق فرهنگ سازمانngofars